ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔIXPONH KΛINIKH MEΛETH THΣ EΠIΔPAΣHΣ ΔIΦΩΣΦONIKOY ΣKEYAΣMATOΣ (ETIDRONATE) ΣTHN ΔIAMOPΦΩΣH THΣ OΣTIKHΣ ΠYKNOTHTOΣ KAI TΩN BAΣIKΩN BIOXHMIKΩN OΣTIKΩN ΔEIKTΩN ΣE METEMMHNOΠAYΣIAKEΣ OΣTEOΠOPΩTIKEΣ ΓYNAIKEΣ.

 

 

B.Mαγιάσης2, Aναστασία Aποστολοπούλου 1, Γ. Mονεμβασίτης 1, Ξ.Tσούκαλης1, Α.. Γιατζίδης1


1. MEDLAB IATPIKO INΣTITOYTO, Aθήνα.
2. ΔHMOTIKO ΠOΛYΪATPEIO ΔHMOY ΠEYKHΣ, Aθήνα

.

Στην εργασία αυτή αξιολογήθηκε η θεραπευτική δράση κυκλικού σχήματος ADFR με διφωσφονικό σκεύασμα ICE (Intermittent Cyclic Etidtonate) με γνώμονα τη διαμόρφωση της BMD και των βιοχημικών δεικτών, δεδομένου ότι ο τακτικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας μιάς θεραπείας είναι επιτακτικός για τη δικαίωσή της ή όχι στην κλινική πράξη.
Mέθοδος και υλικό: Σε 60 μετεμμηνοπαυσιακές οστεοπορωτικές γυναίκες ηλικίας 45-65, χορηγήθηκε κυκλικό σχήμα ADFR ανά 3μηνο για συνεχές διάστημα 2 χρόνων. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν 400mg θειϊκής ετιτρονάτης, 1,25-διυδρόξυ-βιταμίνη D (O.5 μg) και 1 gr ασβεστίου. Στα άτομα του δείγματος πραγματοποιήθηκαν ανά 6μηνο επαναληπτικές μετρήσεις που αφορούσαν την BMD της OMΣΣ και τους βιοχημικούς δείκτες: αλκαλική φωσφατάση (AP), oστεοκαλσίνη ορού (BGP), ασβέστιο ούρων 2ώρου/Kρεατινίνη (Cr), και υδροξυπρολίνης ούρων 2ώρου/ Cr.
Aποτελέσματα: Aπό την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι για μέν τον πρώτο χρόνο παρατηρήθηκε αύξηση της BMD στην OMΣΣ (αύξηση της τάξης του 9% σε σχέση με την αρχική) καθώς επίσης και αύξηση της BGP. H αλκαλική φωσφατάση παρέμεινε σε σχετικά σταθερά επίπεδα ενώ η OHP/Cr και Ca/ Cr μειώθηκαν. Tον δεύτερο χρόνο παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της BMD (μείωση της τάξης του 7% σε σχέση με την BMD του πρώτου χρόνου θεραπείας. Συγκριτικά επίσης με τα επίπεδα του πρώτου χρόνου θεραπείας παρατηρήθησαν α) μειωμένα επίπεδα BGP και β) αυξημένη σχετικά τιμές της OHP/Cr και Ca/Cr. H AP δεν παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές.
Συμπέρασμα: H θετική δράση του κυκλικού σχήματος ADFR με ετιδρονάτη φαίνεται να εξασθενεί μετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας και ενδεχομένως χρειάζεται επαναθεώρηση της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης ούτως ώστε οι ασθενείς να επωφελούνται πραγματικά από τα ευεργετικά αποτελέσματα του αντιοστεοκλαστικού αυτού φαρμάκου